Dette tror vi på

Bibelen

Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord og åpenbarer Guds vilje til menneskene. Den ble skrevet av mennesker som var inspirert av Gud, gjennom ledelse av Den Hellige Ånd. Bibelen er selve grunlaget for kristen tro og liv. Fordi den er inspirert av Gud, er den også sann og ufeilbarlig.

2.tim 3:15-17,1 Pet 1:23-25, Heb 4:12
 

Gud

Gud er Skaper og Herre over universet. Han er evig. Gud er dessuten treenig ;  Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd, som alle er likestilte og evige.

1.Mos 1,1 , 1,26
 

Jesus Kristus

Jesus Kristus er Guds Sønn. Han levde et syndfritt liv og ga seg selv som et perfekt offer for alle menneskers synd ved å dø på et kors. Han stod opp fra de døde etter tre dager og proklamere ved det sin seier over synden og døden. Han for så opp til himmelen og sitter nå ved Faderens høyre hånd. En dag kommer han tilbake for å regjere som Kongenes Konge og Herrenes Herre på jorda.

Matt 1:22-23, Joh 1,1-5
 

Mennesket

Mennesket er skapt i Guds bilde og er det ypperste verket i Guds skaperverk. Mennesket valgte derimot av fri vilje å begå synd. Dette skapte et skille mellom Gud og mennesker. Det eneste håp om frelse for mennesker finnes i Jesus Kristus –Guds Sønn.

1 Mos 1:26, Sal 8: 3-6, Rom 3.23
 

Menneskets Frelse

Frelse er Guds gave til mennesket. Mennesket kan aldri gjøre opp for sin synd ved gode gjerninger eller ”egenforbedring”. Bare ved tro på Jesus som Guds tilbud om nåde og tilgivelse kan mennesket bli frelst fra straffen som synden medfører.

Rom 6: 23, Ef: 2: 8-9 , Joh 14:6, Joh 1:12, Rom 10,9-10
 

Evigheten

Gud og Hans ord er evig. Gud har alltid vært og kommer alltid til å være. Menneskene lever også evig. De troende er sikret evig frelse på grunn av Kristi verk på korset. Frelsen opprettholdes av Guds nåde og kraft, ikke av den troendes gjerninger. Den som ikke tror skal derimot gå evig fortapt.

Joh 10,29, 2 Tim 1:12
 

Dåp

Dåp innebærer å begrave det gamle mennesket. I dåpen viser vi at vi er døde og oppstått med Jesus Kristus for å vandre i et nytt liv med Ham. Bibelen beskriver det som en god samvittighetspakt med Gud. Vi tror på og prakisterer troendes dåp i Kristen Tjeneste, det betyr at den som blir døpt har et bevisst forhold til tro og selv velger å la seg døpe. Dåp er en naturlig del av livet sammen med Jesus.

(Rom 6:4)
 

Nattverd

Gjennom å spise brødet og drikke vinen minner vi oss selv på det Jesus har gjort. Samtidig blir vi også delaktige i hans kropp og blod – og dermed også hans død og oppstandelse. (1.Kor 11:24-30).
 

Dåpen i Den Hellige Ånd

Bibelen forteller oss om dåpen i Den Hellige Ånd. Dåpen i den Hellige Ånd vil si at en får kraft til liv og tjeneste for å bringe ut evangeliet.

Apg. 1:8
 

Menigheten

Menigheten er Kristi kropp. Alle troende er en del av den. Kristi Menighet er Kristi kropp. Alle troende er en del av den. Kristi Kropp er både lokal og universell og begrenses ikke til noe spesielt kirkesamfunn eller sammenheng. Vi tror at det er viktig for den enkelte troende å høre til en lokal forsamling.
 

Kristen Enhet

Som en lokal kristen kirke er vi del av en verdensomspennende kirke som består av alle som tror på Jesus og følger han. Enhet mellom kristne er derfor et viktig element for oss, og noe vi jobber aktivt med å fremme gjennom samarbeid med andre menigheter. 

Jesus kommer igjen

Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham. Bibelen underviser om at dette skal skje og i forkynnelsen kalles dette for ”bortrykkelsen”. De troende skal bli fridd ut av denne verden for å bli satt over i det fullkomne Guds Rike.

Powered by Cornerstone